Nasza placówka jest otwarta na różne działania, konkursy oraz projekty, dlatego też przystąpiliśmy do projektu edukacyjnego #20minutdlaMATEMATYKI. Autorem Projektu jest Zuzanna Jastrzębska-Krajewska – @Pani Zuzia.

Cel główny projektu:

Wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu poprzez świadome włączanie się do projektu #20minutdlamatematyki nauczycieli (placówek) i rodziców.

Cele szczegółowe

Zachęcenie przedszkoli do włączania się do projektu celem organizowania efektywnej edukacji matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszyczk-Kolczyńskiej

Zapoznanie z koncepcją Dziecięcej Matematyki® autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Motywowanie do wprowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy przedszkola z rodzicami

Świadome stosowanie reguł i prawidłowe używanie pojęć matematycznych zawartych w Dziecięcej Matematyce® przez nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej, jak i domowej

Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym do prowadzenia zajęć zabaw z edukacji matematycznej i dzielenia się tymi kompetencjami z rodzicami

Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych

Wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy o skutecznych metodach i sposobach uczenia matematyki

Metody działania

Uczenie czynnościowe, czyli poprzez działanie - dziecko nie uczy się matematyki wypełniając zadania w podręcznikach lub na kartach pracy, tylko poprzez manipulację przedmiotami, doświadczanie, próby, popełnianie błędów, w czasie i przestrzeni

Zasoby potrzebne do realizacji projektu (osobowe – zespół realizujący projekt) nauczyciele i rodzice, przedszkola, szkoły dobrowolnie włączające się do projektu.

osobowe:

Środowisko przedszkolne: cała grupa, podgrupy, pary, indywidualnie zabawowa, zajęcia zorganizowane, w nadarzających się sytuacjach

Środowisko domowe: rodzic - dziecko, rodzic - kilkoro dzieci.

Z uwagi na to, że rok szkolny 2019/2020 jest ogłoszony Rokiem Matematyki, podejmujemy się tego projektu, aby usystematyzować edukację matematyczną już od przedszkola, ale także zburzyć panujący stereotyp, że matematyka jest jedynie dla wybranych, bo matematyka jest DLA WSZYSTKICH.