Informacja o rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Jonkowie na rok szkolny 2016/2017

 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego mają dzieci 6-letnie, natomiast gmina ma obowiązek zapewnić korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieciom 4 i 5-letnim.
 2. Harmonogram, szczegółowe terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz kryteria rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Jonkowie określa Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo nr 4/2016 z dnia 25.01.2016 r.
 3. Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 korzystały z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Jonkowie składają do Dyrektora Przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez ich dziecko w roku szkolnym 2016/2017 w nieprzekraczalnym terminie od 4.03 - 10.03.2016 r. W przypadku nie złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie dziecko zostaje objęte postępowaniem rekrutacyjnym.
 4. Rodzice pozostałych dzieci składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 5. Szczegółowe informacje o rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Jonkowie oraz dokumenty do pobrania będą dostępne od 1.03.2016 r. na stronie internetowej przedszkola
 6. Kolejność złożenia wniosku nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.
 7. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Jonkowie na rok szkolny 2016/2017 (z deklaracji i postępowania rekrutacyjnego) zobowiązani są do podpisania umowy o świadczenie usług przez przedszkole w terminie od 15.06- 10.07.2016 r. Umowy dostępne będą w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola
 9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 10. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni  od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem, o którym mowa w pkt 9. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 11. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia.
 12. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, o którym mowa w  pkt 11  w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.
 13. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE POBIERALNIA >>