Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jonkowie informuje, że rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się w terminie 13.04.2017 r.-26.04.2017 r. do godziny 15:00. Wniosek wraz z załącznikami zamieszczone są w zakładce POBIERALNIA. W wersji papierowej dostępne są też w sekretariacie Przedszkola przy ul. Spacerowej 2 w Jonkowie. Informacje o przebiegu rekrutacji dostępne są w rozwinięciu tego artykułu.

Informacja o rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Jonkowie na rok szkolny 2017/2018

 1. W roku szkolnym 2017/2018 obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego mają dzieci 6-letnie, natomiast gmina ma obowiązek zapewnić korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieciom 3,4 i 5-letnim.
 2. Harmonogram, szczegółowe terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym określa Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo nr 20/2017 z dnia 06.04.2017 r., natomiast kryteria rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Jonkowie określaUchwała Nr  XXXVI/208/2017 Rady Gminy Jonkowo z dnia 9 marca 2017 r.
 3. Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2016/2017 korzystały z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Jonkowie składają do Dyrektora Przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez ich dziecko w roku szkolnym 2017/2018 w nieprzekraczalnym terminie od 04.04 - 12.04.2017r.W przypadku nie złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie dziecko zostaje objęte postępowaniem rekrutacyjnym.
 4. Rodzice pozostałych dzieci składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 5. Szczegółowe informacje o rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Jonkowie oraz dokumenty do pobrania będą dostępne od 13.04.2017 r. na stronie internetowej przedszkola (PRZEJDŻ DO POBIERALNI >>)
 6. Kolejność złożenia wniosku nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.
 7. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Jonkowie na rok szkolny 2017/2018 (z deklaracji i postępowania rekrutacyjnego) zobowiązani są do podpisania umowy o świadczenie usług przez przedszkole w terminie od 19.06- 10.07.2017 r. Umowy dostępne będą w sekretariacie przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola
 9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 10. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni  od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem, o którym mowa w pkt 9. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 11. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od dnia otrzymania uzasadnienia.
 12. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie  od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, o którym mowa w  pkt 11  w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.
 13. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

pdf UCHWAŁA RADY GMINY W SPRAWIE REKRUTACJI

pdf ZARZĄDZENIE WÓJTA W SPRAWIE REKRUTACJI