Ekoludek”- konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Przedszkole w Jonkowie.

 

Cele konkursu:

- promowanie postaw ekologicznych oraz uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne,

- pobudzenie inwencji twórczej i rozwój zdolności manualnych dzieci,

- zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę segregacji odpadów i możliwość ich powtórnego wykorzystania,

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
 2. Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku 3-6 lat.
 3. Zadaniem jest wykonanie, dowolną techniką plastyczną, postaci „Ekoludka”, wykorzystując odpadki i nieużytki (ścinki, puste butelki, rolki, korki itp.).
 4. Prace prosimy dostarczać do Przedszkola w Jonkowie do dnia 15.06.2022r. Ogłoszenie wyników nastąpi 20.06.2022r.
 5. Do każdej pracy powinno być dołączone oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie i przetwarzaniu danych osobowych.

Kryteria oceny:

- wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,

- inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,

- wrażenia estetyczne .

Prace konkursowe zostaną ocenione przez powołaną komisję konkursową, na którą będą się składać nauczyciele z Przedszkola w Jonkowie.

                                                                                 Koordynatorzy:

                                                                              Małgorzata Nicewicz

                                                                               Milena Nowakowska

                                                                               Ewelina Sarol

                                                                               Anna Tuczyńska

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………….………… w konkursie plastycznym „EKOLUDEK” organizowanym przez Przedszkole w Jonkowie.

…...........................................                                             ..…………………………………………………………….

       miejscowość, data                                                                   czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  w zakresie: imienia, nazwiska, wieku, w tym ujawnienie (upublicznienie) jego wizerunku oraz imienia i nazwiska przez Przedszkole w Jonkowie w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu plastycznego „EKOLUDEK” oraz udostępnieniem informacji o jego wynikach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej RODO. Przyjmuje do wiadomości, że zgoda jest dobrowolna.  

  

…...........................................                                             ..…………………………………………………………….

       miejscowość, data                                                                    czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                                               

 

                                     

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z organizacją przez Przedszkole w Jonkowie konkursu plastycznego „EKOLUDEK” oraz udostępnieniem informacji o jego wynikach - wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego dziecka w publikacjach na: 

☐ stronie internetowej Organizatora Konkursu,  

☐ gazetkach i broszurach, kronice przedszkolnej lub kronice okolicznościowej,

☐ gablotach i na tablicach ściennych

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie. 

                                                                                                                                                                 …...........................................                                           ..…………………………………………………………….

       miejscowość, data                                                             czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Przedszkole w Jonkowie (adres: ul. Spacerowa 2, 11-042 Jonkowo, tel. 895129137, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adres Administratora.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie konkursu plastycznego „EKOLUDEK” oraz udostępnienie informacji o jego wynikach.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zgłoszenia udziału w konkursie, o którym mowa w pkt. 3.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników konkursu, jak również wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom konkursu, o którym mowa w pkt. 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 • Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe będą również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem, w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie tj dostawcy usług internetowych i systemów informatycznych, usługodawcy wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych. Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane sponsorom nagród oraz odbiorcom strony internetowej jak również uczestnikom i odbiorcom konkursu, o którym mowa w pkt. 3.