Matematyka w przedszkolu

W grupie Biedronek jednym z programów, na którym opieramy pracę dydaktyczną z zakresu edukacji matematycznej jest „Dziecięca matematyka” autorstwa prof. dr hab. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i mgr Ewy Zielińskiej. Treści zawarte w tym programie dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci, a podstawą są osobiste doświadczenia dziecka, z którego dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności.

Dziecięca matematyka to:

Orientacja przestrzenna i porozumiewanie się z innymi, nabywanie doświadczeń w zakresie autoprezentacji oraz kształtowanie świadomości własnego wizerunku – organizowanie dzieciom doświadczeń pomagających w kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała

Rytmy to sposób rozwijania u dziecka zdolności do skupiania się na prawidłowościach i korzystania z nich np. podczas liczenia. Pomagają w dostrzeganiu regularności systemu dziesiątkowego, a także do zorientowania się w rytmicznej organizacji czasu i przy rozumieniu sensu pomiaru długości.

Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania – umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie, kształtowanie umiejętności liczenia obiektów, liczenie na palcach i innych zbiorach zastępczych, aż do obliczeń w pamięci.

Przyczyna i skutek oraz przewidywanie zdarzeń. Ten obszar wspomagania rozwoju pomoże dziecku lepiej zrozumieć zmieniającą się rzeczywistość, dzięki czemu będzie potrafiło podejmować trafne decyzje w sytuacjach społecznych i w zadaniach matematycznych.

Wspomaganie rozwoju operacyjnego myślenia w zakresie rozumienia kardynalnego i porządkowego aspektu liczb naturalnych. Pomaga też szybciej i lepiej opanować umiejętność dodawania i odejmowania.

Wprowadzenie dziecka w sens pomiaru długości umożliwi rozwój operacyjnego rozumowania w zakresie ustalania stałości długości co przyczyni się do przybliżenia sensu mierzenia i nauczy pomiaru długości

Klasyfikacja rozwija umiejętność tworzenia pojęć, rozwiązywania zadań o zbiorach oraz ich elementach.

Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, oprócz kształtowania tych ważnych życiowo umiejętności, wspomaga się dzieci w rozwijaniu sprawności intelektualnych potrzebnych w rozwiązywaniu zadań szkolnych.

Mierzenie płynów pomaga dzieciom zrozumieć, że np. wody jest tyle samo, chociaż po przelaniu do innego naczynia wydaje się jej mniej lub więcej. Dzięki temu lepiej będą rozumiały sens pomiaru.

Intuicje geometryczne – tak nazywamy wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie potrzebnym dzieciom do nauki geometrii w szkole.

Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci. Podczas tych zajęć dzieci uczą się radzenia sobie w sytuacjach trudnych, nasyconych ujemnymi emocjami i wymagających wysiłku intelektualnego.

Opracowano na podstawie „Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli” Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska; WSiP, Warszawa 2007