Deklaracja dostępności

Przedszkole w Jonkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola w Jonkowie

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • na stronie internetowej znajdują się dokumenty (załączniki) oraz zdjęcia w galeriach, które są niedostępne cyfrowo. Zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań lub pochodzą z zewnętrznych źródeł i instytucji,
  • strona internetowa nie zawiera pełnej hierarchii nagłówkowej, pozwalającej na swobodny odczyt treści z użyciem czytników ekranowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • skiplinki do najważniejszych części strony (wyszukiwarka, treść strony, deklaracja dostępności),
  • przejście do kolejnego elementu - klawisz TAB,
  • przejście do poprzedniego elementu - klawisz Shift  + TAB
  • podwyższony kontrast (czarne tło - białe litery, czarne tło - żółte litery, żółte tło - czarne litery),
  • możliwość zmiany wielkości liter na stronie,
  • możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy literami,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych,
  • mapa strony.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał ZasańskiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 512 91 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Do głównego budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Spacerowej.

Teren przed siedzibą Przedszkola nie jest oświetlony. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku i przed nim brak głośników systemu naprowadzającego oraz pętli indukcyjnych.

W budynku i jego otoczeniu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w Przedszkolu mogą dostać się do budynku poprzez wejście do sali przedszkolnej usytuowane od strony tarasu z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.