Deklaracja dostępności

Przedszkole w Jonkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola w Jonkowie

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-05

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • skiplinki do najważniejszych części strony (wyszukiwarka, treść artykułów),
 • przejście do kolejnego elementu – klawisz TAB,
 • przejście do poprzedniego elementu – klawisz Shift razem z klawizem TAB
 • podwyższony kontrast (czarne tło – żółte litery),
 • możliwość zmiany wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy literami,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • ustawienie czytelnego kroju czcionek
 • podświetlenie struktury nagłówków

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-05

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Zasańskikontakt@jonkowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 512 91 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

 

Procedura

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola w Jonkowie

Adres: ul. Spacerowa 2, 11-042 Jonkowo

e-mail: przedszkolej@gmail.com

Telefon: 89 512 91 37

Po wyczerpaniu wskazanych wyżej procedur można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola w Jonkowie

 • Do głównego budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Spacerowej.
 • Teren przed siedzibą Przedszkola nie jest oświetlony.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku i przed nim brak głośników systemu naprowadzającego oraz pętli indukcyjnych.
 • W budynku i jego otoczeniu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w Przedszkolu mogą dostać się do budynku poprzez wejście do sali przedszkolnej usytuowane od strony tarasu z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Budynek Żłobka w Warkałach

 • Do głównego budynku prowadzi jedno wejście od strony drogi wojewódzkiej nr 527.
 • Teren przed siedzibą Żłobka jest oświetlony.
 • Przed budynkiem nie wyznaczonomiejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku i przed nim brak głośników systemu naprowadzającego oraz pętli indukcyjnych.
 • W budynku i jego otoczeniu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w Żłobku mogą kontaktować się telefonicznie pod nr. tel. 89 512 91 37 lub 89 527 39 04.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 •  

  Informacje o przedszkolu w języku łatwym do czytania (ETR)

   

  Podstawowe informacje o Przedszkolu – stan na 22.04.2021 r. (format pliku: PDF, rozmiar: 65 kB)